ઇ-મેગેઝિન


નમસ્કાર
મિત્રો ગુજરાતનું પ્રથમ ઇન્ટરએક્ટિવ ઇ-મેગેઝીન અમારી શાળા દ્વારા દર મહિને પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.અહીં આપ આ મેગેઝીન ને આપના મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર પર જોઈ શકશો.....

અંક-1 જૂન 2018

અંક-2 જુલાઇ 2018

અંક-3 ઓગસ્ટ  2018

3 comments: